دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

خوانش نویسه ی ' در خط پهلوی ساسانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1401

امیر زمانی؛ محیا علی خانی


بررسی آیین های قربانی منسوب به اهریمن و دیوان در متن های دینی ایرانی (اوستا و متون پهلوی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

گلنار قلعه خانی؛ لیلا فاطمی بوشهری


فرهنگ و تاریخ ایران باستان در آرا و آثار مجتبی مینوی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

علی تقوی


الگوهای مینویِ شخصیت‌های گیتی؛ مطالعۀ موردی: زردشت، جم و اژی دهاک

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1401

مینا کامبین


بررسی تحوّلات معنایی دو واژة گستاخ، نخست (از دورة میانه تا پارسی نو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1401

مریم طایفه قشقایی


بررسی قواعد نظم در منظومه روایی هویدگمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1401

سمیه حمیدی؛ زهره زرشناس


بررسی نظام کنترلی سیستم اداری دوره هخامنشی در زمان داریوش بزرگ(با تکیه بر الواح تخت جمشید)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

کریم گلشنی راد