کلیدواژه‌ها = ایگی-هَتِت
دو آجرنبشتة نو یافتة ایلامی در دشت شوشان

دوره 2، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 57-70

سینا عباسلو؛ منوچهر پورمیرزا