کلیدواژه‌ها = اهورامزدا
داریوش شاهی زرتشتی؛ یک گواهی نادیدمانده

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 139-150

سید مجتبی آقایی