کلیدواژه‌ها = کتیبه‌های هخامنشی
داریوش شاهی زرتشتی؛ یک گواهی نادیدمانده

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 139-150

سید مجتبی آقایی


بررسی دو عبارت کنایه‌آمیز در ایلامیِ هخامنشی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 177-186

میلاد عابدی؛ سینا عباسلو