نویسنده = محمدی، میثم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی معنایی و اشتقاقی واژۀ ویذ/ وید در شعری منسوب به رودکی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 121-130

میثم محمدی