نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. معرفت‌بخشی رؤیا در اندیشه مزدایی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 77-90

نادر شکراللهی؛ مرتضی تهامی


2. پارس به چه معنی است؟

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 87-109

مرتضی تهامی؛ آزاده حیدرپور