نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی دو عبارت کنایه آمیز در ایلامیِ هخامنشی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 45-54

میلاد عابدی؛ سینا عباسلو


2. دو آجرنبشتۀ نو یافتۀ ایلامی در دشت شوشان

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 57-70

سینا عباسلو؛ منوچهر پورمیرزا